ចង់បានប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លី មិនគួររំលងគម្រោងដីឡូតិ៍សំបួរមាស