គម្រោងខុនដូ មានអគារប៉ម៤ កម្ពស់ ៣៦ជាន់ ក្បែរផ្សារទំនើបអ៊ីអនសែនសុខ ចាប់ផ្ដើមទទួលកក់ក្នុងម្លៃពិសេស