អាមេរិក​ទើប​​ត្រលប់​ទៅ​​ឋាន​ព្រះចន្ទ​ជា​លើក​ដំបូង​ ក្នុង​​កន្លះ​សតវត្ស​ចុង​ក្រោយ​នេះ