ក្រុមហ៊ុន Aegies Fund Management Plc បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្ត...