ផ្អាកសណ្ឋាគារ កាស៊ីណូ មួយកន្លែងជាបន្ទាន់នៅព្រះសីហនុ ក្រោយរកឃើញបុរសជនជាតិចិន៤នាក់ មានកូវិដ១៩