យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដុតភូមិអ្នកស្រុក ដើម្បី​បង្ក្រាប​ការតស៊ូ​ប្រឆាំង​នឹង​របប​របស់ពួកគេដែល​កំពុងកាន់​អំណ...