បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃជាង ២០នាក់ ឆ្លងកូវីដ១៩ បន្តបន្ទាប់គ្នា