ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រកាស​​សម្រួល​ចំពោះ​អ្នក​កាន់​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​​ខ្មែរ ពេល​ចូល​ប្រទេស​វិញ