តាម​ដាន​ឲ្យដឹង! ពេល​នេះ​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចេញ​មក ប្រៀបធៀប​ហានិភ័យ​ពី​កូវីដ១៩ និងអុតស្វា ហើយ!