កុំ​ព្រងើយឲ្យ​សោះ! ឥឡូវ​មន្ត្រី​ជំនាញ​ថា កម្ពុជា​គួរ​តែ​បារម្ភ​ពី​មេរោគ​បម្លែង​ថ្មី "អូមីក្រុង"