កំហុសប្រចាំថ្ងៃទាំង ៦ធ្វើឲ្យសក់អ្នកខូចជ្រុះពិបាកស្រោចស្រង់ និងដំណោះស្រាយ