ប្រធានាធិបតី​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ជឿជាក់​ថា Tesla នឹង​វិនិយោគ​នៅ​ប្រទេស​របស់​ខ្លួន