មក​ស្គាល់​កីឡាករ​ អាច​ឈ្នះ​ពាន​គ្រាប់​បាល់​ឆ្នើម​ PL ប្រចាំ​ខែ​កញ្ញា​