តិច​អត់​ចំណាំ​មុខ! នេះ​ហើយ​ជា Carlito អ្នក​កីឡាកាស​ដែល​ចូលចិត្ត​ហូប​ផ្លែ​ប៉ោម