មក​ដឹង​ពី​ស្នាដៃ​របស់​ Klopp ក្រោយ​ដឹកនាំ​ Liverpool ជាង​១០ឆ្នាំ​