រឿងធំហើយ! Serie A អាច​នឹងផ្អាក ខណៈ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ ក្រោយ​ចប់​ការ​ប្រកួត​