ត្រៀម​ៗ Salah ញញឹម​រក្សា​ជំហរ​ថា កញ្ជ្រោល​​ចង់សងសឹក Real វិញ​ណាស់