ឯកឧត្ដម​ កែ​ ប៊ុនខៀង៖​ វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​គ្រូ​បង្គោល​ហាត់ប្រាណ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​មហាជន​ហាត់​ប្រាណ​បាន​ត្រ...