គ្រូ​វិសាខា​៖ លេង​បាល់​​ឬ​ក៏​លេង​ចោល​ដុំ​ដែក​ គួរតែ​ចោលទម្លាប់​អាក្រក់​នេះ​ទៅ