ល្អ​ឥតខ្ចោះ​ខាង​សំឡេង​និង​​ការ​កម្សាន្តត្រូវ​ចិត្ត​ឥតដែន​កំណត់​ – Sony ប្រកាស​ចេញ ​បាសនិង​កាស​ឥតខ្សែ...