លេចឮដំណឹងថា Ford នឹងចេញឡានភីកអាប់ Ranger ប្រភេទសាកភ្លើង ខ្លាំងជាងមុនឆ្ងាយ