តើ​របស់​​ទាំង​អស់នេះ​ ​បង្កើត​ឡើង​ដំបូង​គេ​​បង្អស់​ ​នៅ​ឆ្នាំ​ណា?