ការពិតទៅ! អនាគត​ CEO ថ្មី របស់ Toyota បាន​ស្ទាក់ស្ទើរ​ទទួល​យក​តំណែងនេះ