រឿង​រំជួល​ចិត្ត​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​នារី​ម្នាក់ ដែល Ighalo បង្ហាញ​លើ​អាវ​បន្ទាប់​ពី​ទាត់​ចូល​យប់​មិញ