រើ​ទៅ​នៅ​ផ្ទះ​ថ្មី Mousa Dembele និង ប្អូន​ស្រី​ជួប​លាភ​ធំ​រើស​បាន​កំណប់​តម្លៃ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ