រូបថត​ទាន់​ចិត្ត​ U22 ចាញ់ U22 ថៃ ៣-០ ​មុន​នេះ​បន្តិច