បាល់​ប៉ះសេ​​ប៉េណាល់ទី​ Messi និង Suarez ត្រូវ​បាន​គេ​​ធ្វើ​ឡើង​ដំបូង​បំផុត​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ​១៩៥៧ ​