អត់លុយទៅដល់ជប៉ុនក៏មិនអី! ១១សន្លឹក ផ្កាសាគូរ៉ាកំពុងប្រណាំងគ្នារីកនៅភ្នំពេញស្អាតខ្លាំង