បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបរិច្ចាគ ប្រាក់បៀវត្សរ៍ នៃក្រសួងបរិស្ថាន