មក​ស្គាល់​មុខ​គណៈកម្មការ​ទាំង​ ៨ រូប​ ផ្ដល់​ពិន្ទុ​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​ឆុង​កាហ្វេ​ថ្នាក់​ជាតិ​