ស្លាក​លេខ​ចាស់​គ្មាន QR កូដ​ទាំង​អស់ គ្រោង​នឹង​ប្ដូរ​ថ្មី​ និង​មាន​ QR កូដ​ ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ