ម្ចាស់អាល់ប៊ុមលក់ដាច់បំផុតប្រចាំតារាង Gaon រៀងរាល់ឆ្នាំក្នុង​រយៈពេល ១ទសវត្សចុងក្រោយ

  • 2021-07-30 07:00:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

Gaon បាន​ចាប់ផ្ដើម​តាមដាន​លទ្ធផលនៃការ​លក់​អាល់ប៊ុ​ម ​K-Pop តាំងពី​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១០​។ ហេតុនេះ​បាន​សេចក្ដី​ថា​ នៅមុនខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០ ក្រុមការងារ​មិន​មាន​ទិន្នន័យ​ពី​ចំនួន​លក់អាល់ប៊ុមឡើយ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​នៅតែ​អាច​ដឹង​ថាអាល់ប៊ុម​ណា​ដែល​ទទួល​បាន​ជោគជ័យដដែល។

ដោយឡែក​នៅពេល​នេះក៏ជា​ពេល​ដែលយើង​ត្រូវ​មក​ដឹង​ពី​លទ្ធផល​នៃអាល់ប៊ុម​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ណា​ខ្លះ​ដែល​ធ្វើ​បាន​ល្អ​ក្នុង​រយៈពេល​ ១០ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​? សូម​ក្រឡេក​ទៅមើល​ទាំងអស់​គ្នាដូចខាងក្រោម (ដោយ​យើង​សូម​លើកយកតែ ម្ចាស់ចំណាត់ថ្នាក់​កំពូល ៥ ប្រចាំ​ឆ្នាំនីមួយៗប៉ុណ្ណោះ)៖

ឆ្នាំ ២០១២

៥. BEAST: អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៦០៩,៥ពាន់បន្ទះ

៤. BIGBANG : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៧៩៦,៣ពាន់បន្ទះ

៣. TVXQ! : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៨៩២,០ពាន់បន្ទះ

២. Girls’ Generation : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,៣៥លានបន្ទះ

១. Super Junior : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,៤៥លានបន្ទះ

ឆ្នាំ ២០១៣

៥. TVXQ! : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៩៣៩,៦ពាន់បន្ទះ

៤. SHINee : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,០៩លានបន្ទះ

៣. Super Junior : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,៥៣លានបន្ទះ

២. Girls’ Generation : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,៧១លានបន្ទះ

១. EXO : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,៨០លានបន្ទះ

ឆ្នាំ ២០១៤

៥. SHINee : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,១៥លានបន្ទះ

៤. TVXQ! : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,៣០លានបន្ទះ

៣. Girls’ Generation : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,៩២លានបន្ទះ

២. Super Junior : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,៩៦លានបន្ទះ

១. EXO : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ២,៩០លានបន្ទះ

ឆ្នាំ ២០១៥

៥. SHINee : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,៤៣លានបន្ទះ

៤. TVXQ! : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,៤៦លានបន្ទះ

៣. Girls’ Generation : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ២,១៦លានបន្ទះ

២. Super Junior : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ២,២៤លានបន្ទះ

១. EXO : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៤,៧២លានបន្ទះ

ឆ្នាំ ២០១៦

៥. SHINee : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១,៧០លានបន្ទះ

៤. Girls’ Generation : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ២,១៩លានបន្ទះ

៣. Super Junior : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ២,២៥លានបន្ទះ

២. BTS : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ២,៣១លានបន្ទះ

១. EXO : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៦,៦៩លានបន្ទះ

ឆ្នាំ ២០១៧

៥. TWICE : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១​,៨០លានបន្ទះ

៤. Girls’ Generation : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ២,៣៧លានបន្ទះ

៣. Super Junior : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ២,៥៥លានបន្ទះ

២. BTS : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៥,០៣លានបន្ទះ

១. EXO : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៨,៦៣លានបន្ទះ

ឆ្នាំ ២០១៨

៥. Super Junior : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ២,៨៣លានបន្ទះ

៤. TWICE : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៣,២៦លានបន្ទះ

៣. Wanna One : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៣,៥៤លានបន្ទះ

២. BTS : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១០,១៩លានបន្ទះ

១. EXO : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១០,៧៣លានបន្ទះ

ឆ្នាំ ២០១៩

៥. Wanna One : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៣,៦២លានបន្ទះ

៤. SEVENTEEN : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៣,៦៩លានបន្ទះ

៣. TWICE : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៤,៤៦លានបន្ទះ

២. EXO : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១១,៦២លានបន្ទះ

១. BTS : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១៦,៤០លានបន្ទះ

ឆ្នាំ ២០២០

៥. GOT7 : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៣,៩២លានបន្ទះ

៤. TWICE : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៥,៧៦លានបន្ទះ

៣. SEVENTEEN : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៦,៤៣លានបន្ទះ

២. EXO : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១១,៧១លានបន្ទះ

១. BTS : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ២៥,៧៤លានបន្ទះ

ឆ្នាំ ២០២១ (បណ្ដោះអាសន្ន)

៥. NCT DREAM : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៤,៨៨លានបន្ទះ

៤. TWICE : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៦,៤៣លានបន្ទះ

៣. SEVENTEEN : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ៧,៩៧លានបន្ទះ

២. EXO : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ១៣,១០លានបន្ទះ

១. BTS : អាល់ប៊ុមលក់ដាច់អស់ ២៨,១៤លានបន្ទះ

ប្រភព៖ Koreaboo   ប្រែ​សម្រួល៖ យី សុធារី

អត្ថបទពេញនិយម